به سوالهای نادقیق و مبهم و مواردی که قبلا در پرسش های متداول پاسخ داده شده اند، پاسخ مجدد داده نخواهد شد. لطفا قبلا پرسش های متداول را مطالعه کنید.