آزمایشگاه های تست هیدرو استاتیک دارای تاییدیه سازمان ملی استاندارد که هنوز در سامانه IRNGV ثبت نام نشده اند، در صورت تمایل به مشارکت در تست مخازن خودروهای تبدیل کارگاهی و کارخانه ای، می توانند از این طریق فرم زیر نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام‌ نمایند.